Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 14+15


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 2: Lên giường đi (5)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 14

Continue reading “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 14+15”

Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 12+13


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 2: Lên giường đi (3)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 12

Continue reading “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 12+13”

Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 10+11


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 2: Lên giường đi (1)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 10

Continue reading “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 10+11”

Thuốc lá của Ngài – Chương 56


THUỐC LÁ CỦA NGÀI

Yên Tử

Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ – Beta: Yến Phi Ly

Phiên ngoại 10

Continue reading “Thuốc lá của Ngài – Chương 56”

Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 9


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 1: Ở Chung Đi (9)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 9

Continue reading “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 9”

Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 7+8


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 1: Ở Chung Đi (7)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 7

Continue reading “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 7+8”

Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 5+6


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 1: Ở Chung Đi (5)

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 5

Continue reading “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 5+6”