Hệ thống đang báo hỏng – Chương 17


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

ψ 17 – Thánh Mary Sue 12

Continue reading “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 17”

Hệ thống đang báo hỏng – Chương 16


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

ψ 16 – Thánh Mary Sue 11
Continue reading “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 16”

Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 31+32


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 4: Thế giới của Diệp vs Thế giới của Hạ

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 31

Continue reading “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 31+32”

Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 29+30


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 4: Thế giới của Diệp vs Thế giới của Hạ

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 29

Continue reading “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 29+30”

Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 27+28


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 4: Thế giới của Diệp vs Thế giới của Hạ

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 27

Continue reading “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 27+28”

Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 25+26


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 4: Thế giới của Diệp vs Thế giới của Hạ

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 25

Continue reading “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 25+26”

Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 23+24


ĐIỀU GIÁO SƯ NAM HỮU ĐÍCH NHẬT THƯỜNG

Edit & Beta: Lavender

Mùa đầu tiên: Mùa Đông

Tập 3: Đây chính là cuộc sống sinh hoạt

Reup: Thiên Hoàng Quý Nữ (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Chương 23

Continue reading “Điều Giáo Sư Nam Hữu Đích Nhật Thường | 23+24”