Hệ thống đang báo hỏng – Chương 5


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

ψ 5 – Hệ thống báo hỏng 5

Continue reading “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 5”

Giáp Phương Ất Phương | 07-08


Giáp Phương Ất Phương

<Bên A – Bên B>

Tác giả: Hưng Chi Sở Chí

Edit: Lavender

Reup: Suriel (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Continue reading “Giáp Phương Ất Phương | 07-08”

Giáp Phương Ất Phương | 05+06


GIÁP PHƯƠNG ẤT PHƯƠNG

<Bên A – Bên B>

Tác giả: Hưng Chi Sở Chí

Edit: Lavender

Reup: Suriel (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Continue reading “Giáp Phương Ất Phương | 05+06”

Giáp Phương Ất Phương | 03+04


GIÁP PHƯƠNG ẤT PHƯƠNG

<Bên A – Bên B>

Tác giả: Hưng Chi Sở Chí

Edit: Lavender

Reup: Suriel (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Continue reading “Giáp Phương Ất Phương | 03+04”

Giáp Phương Ất Phương | 01+02


Giáp Phương Ất Phương

<Bên A – Bên B>

Tác giả: Hưng Chi Sở Chí

Edit: Lavender

Reup: Suriel (Reup đã qua sự chấp thuận của Lavender)

Continue reading “Giáp Phương Ất Phương | 01+02”

Hệ thống đang báo hỏng – Chương 4


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo – Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

ψ 4 – Hệ thống báo hỏng 4

Continue reading “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 4”

Hệ thống đang báo hỏng – Chương 3


HỆ THỐNG ĐANG BÁO HỎNG

Nhất Thế Hoa Thường

Trans: Cá Mèo  – Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ

ψ 3 – Hệ thống báo hỏng 3

Continue reading “Hệ thống đang báo hỏng – Chương 3”